Wydarzenia Na Zagłębiu
nazaglebiu.pl

Regulamin serwisu

§1 DEFINICJE

1. Właściciel / Właściciel Serwisu – Grupa PNS sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Roździeńskiego 9 41-300, NIP: 629-246-73-10, REGON: 243324094, KRS: 0000475353.

2. Serwis/Serwis internetowy – witryna internetowa dostępna w domenie www.nazaglebiu.pl, której właścicielem oraz administratorem jest Właściciel serwisu.

3. Użytkownik/Użytkownik serwisu – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z Serwisu.

4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

5. Konto – przydzielona indywidualnie Użytkownikowi część Serwisu, w której może dokonywać określonych działań i korzystać z dodatkowych funkcji oferowanych przez Właściciela Serwisu.

6. Regulamin – niniejszy dokument.

7. Pliki Cookies – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik.

8. Prawo – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej nazaglebiu.pl, zwanej dalej Serwisem przez Grupę PNS sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zwanej dalej Właścicielem Serwisu.

2.  Kontakt z Właścicielem Serwisu odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@nazaglebiu.pl.

3.  Niniejszy Regulamin jest udostępniany w sposób ciągły i nieodpłatny Użytkownikom Serwisu w formie umożliwiającej jego odtwarzanie oraz utrwalanie poprzez wydruk lub zapis na nośniku cyfrowym.

4. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny www, strony internetowej oraz architektury treści należą do Właściciela serwisu. Ich stosowanie oraz użytkowanie może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

5. Serwis świadczy usługi informacyjne na temat wydarzeń oraz imprez i eventów na terenie miast Zagłębia. Informacje, treści, materiały zdjęciowe, graficzne i video pozyskiwane są z ogólnodostępnych źródeł w sieci Internet oraz bezpośrednio od organizatorów.

6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zamieszczania na jego  łamach treści reklam usług własnych oraz podmiotów trzecich. Korzystanie z tych ofert nie jest elementem serwisu internetowego i podlega warunkom określanym przez podmioty trzecie.

7. Korzystanie z Serwisu, świadczącego usługi drogą elektroniczną może wiązać się z narażeniem użytkownika sieci Internet na działanie szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania jego danych i informacji w sposób nieuprawniony. Użytkownik powinien stosować właściwe środki bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka tego typu zagrożeń  – programy antywirusowe, firewall’e oraz inne dobre praktyki związane z osobistą, indywidualną ochroną danych.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

2. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne.

3. Do korzystania z serwisu konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań: urządzenia z dostępem do sieci Internet, dostęp do skrzynki poczty elektronicznej, najnowsza wersja darmowej przeglądarki internetowej – Firefox, Chrome, Opera.

4. Zabrania się Użytkownikowi korzystanie z Serwisu w sposób naruszający dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich oraz w szczególności przepisy prawa.

5. Zabrania się Użytkownikowi podejmowanie działań w celu świadomego odnajdywania oraz wykorzystywania luk w systemie teleinformatycznym Serwisu.

§4 DODAWANIE ZDJĘĆ

1. Serwis umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom na dobrowolne dodawanie zdjęć z trwających/odbytych się wydarzeń.

2. Dodanie zdjęć jest nieodpłatne i dobrowolne.

3. Użytkownik serwisu dodając zdjęcia potwierdza iż posiada on pełne prawa do ich użycia oraz nie naruszają one praw osób trzecich.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną w wyniku naruszenia w/w praw oraz innych praw autorskich w stosunku do przesłanych przez niego zdjęć.

5. Zabrania się dodawania zdjęć o charakterze pornograficznym, prezentujących przemoc, łamanie prawa oraz inne czynności sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami.

6. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań w celu moderacji przesyłanych zdjęć.

7. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia wybranych zdjęć/galerii w dowolnym momencie bez podania jednoznacznej przyczyny.

8. Serwis / Właściciel serwisu nie gwarantuje przechowywania zdjęć w serwisie przez czas nieokreślony.

9. Użytkownik przesyłając zdjęcia zezwala na ich nieodpłatną prezentację w serwisie przez czas nieokreślony.

10. Użytkownik przesyłając zdjęcia zezwala na ich nieodpłatny użytek w materiałach promocyjnych serwisu – prezentacji na portalach społecznościowych, materiałach drukowany i innych.

11. Użytkownik może w każdym momencie samodzielnie usunąć własne zdjęcia z serwisu lub zgłosić taką potrzebę Właścicielowi Serwisu.

12. Zdjęcia przesłane do serwisu NIE będą odsprzedawane/udostępniane podmiotom trzecim do celów innych niż promocja serwisu.

13. Właściciel serwisu zezwala na umieszczanie na zdjęciach znaków wodnych, adresów stron www w celu promocji serwisów zewnętrznych lub fotografów.

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik korzystający z Serwisu jest zobowiązany na jego łamach do postępowania zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem.

2. Korzystanie z niektórych funkcji Serwisu możliwe jest dopiero po rejestracji Konta oraz wcześniejszym zalogowaniu się na stronę www.

3. Rejestracja Konta w Serwisie jest bezpłatna i wymaga akceptacji warunków  niniejszego Regulaminu, opublikowanego w Serwisie.

4. Właściciel Serwisu uprawniony jest do moderacji oraz usunięcia treści zamieszczonej w Serwisie przez Użytkownika, w szczególności gdy narusza ona zasady zawarte w Regulaminie Serwisu, narusza przepisy prawa oraz normy obyczajowe.

5. Właściciel Serwisu uprawniony jest do usunięcia Konta i zablokowania dostępu do strony Użytkownikowi naruszającemu Regulamin, bez podania przyczyny.

6. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w Serwisie w ramach Konta.

7. Użytkownik wyraża na czas nieokreślony,  nieodpłatną zgodę na użycie wizerunku w materiałach służących promocji oraz popularyzacji działalności Serwisu – w tym akcji marketingowych, akcji w mediach społecznościowych, mediach elektronicznych oraz tradycyjnych.

8. Użytkownik może w każdej chwili zarządzać usunięcia jego wszelkich danych oraz zamieszczonych treści z Serwisu – w tym bazach danych i innych systemach teleinformatycznych Właściciela Serwisu. W tym celu stosowna prośba musi zostać wysłana na adres poczty elektronicznej kontakt@nazalgebiu.pl.

9. Użytkownik może samodzielnie usunąć swoje Konto w Serwisie za pośrednictwem opcji „usuń konto” dostępnej po zalogowaniu.

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych niezbędnych do funkcjonowania i korzystania z Serwisu.

2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Serwis z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.

3. Użytkownik  ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych Serwisu.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Właściciela Serwisu jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do popełniania błędów na łamach Serwisu.

3. Za błędy w treści postów/wydarzeń takich jak: zmiany w programie imprez oraz ich dat rozpoczęcia i zakończenia w skutek dezaktualizacji treści po publikacji wywołanych działaniem organizatorów wydarzeń i osób trzecich Właściciel Serwisu nie odpowiada.

4. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań w celu moderacji zawartości Serwisu oraz usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników sprzecznych z obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.

4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.

5. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

6. Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczne z usunięciem Konta z systemu teleinformatycznego Właściciela Serwisu.

NaZaglebiu.pl

Jeśli szukasz informacji o nadchodzących wydarzeniach z terenu Będzin, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej - dobrze trafiłeś! Nazaglebiu.pl to seriws poświęcony gromadzeniu informacji o nadchodzacych eventach i imprezach w regionie.

logo-nazaglebiu

NaZagłębiu - Wydarzenia i imprezy na Zagłębiu

Ciasteczka

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.