6. Sosnowiecki Bieg Policz się z Cukrzycą Stawiki Sosnowiec

Data: sobota, 12 styczeń 2020 / 09:006. Sosnowiecki Bieg Policz się z Cukrzycą Stawiki Sosnowiec
Mapa + kalendarza

6. Sosnowiecki Bieg Policz się z Cukrzycą 12 stycznia 2020 r.,godz. 09:00 Stawiki Sosnowiec

Zapraszamy na 6. Sosnowiecki Bieg Policz się z Cukrzycą!
I. ORGANIZATOR

Organizatorem „6. Sosnowieckiego Biegu Policz się z cukrzycą” jest Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec, z siedzibą w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, 41-200 Sosnowiec.

II. CEL
1. Propagowanie akcji walki z cukrzycą.
2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy.
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
4. Promocja miasta Sosnowiec
III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2020 r. na terenie Stawików.
2. Oficjalne otwarcie „6. Sosnowieckiego Biegu Policz się z cukrzycą” odbędzie się o godz. 11.00, a zakończenie biegu odbędzie się o godz. 12.30.
3. Start i meta biegu będą zlokalizowane na terenie Stawików, ul. Kresowa 1 (kompleks piłkarski).
4. Szczegółowa trasa biegu znajduje się na stronie internetowej www.harpagansosnowiec.pl i www.wosp.sosnowiec.pl.
5. Długość trasy: ok. 6 km (2 pętle).
6. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez członków Stowarzyszenia Harpagan Sosnowiec.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W „6. Sosnowieckim Biegu Policz się z cukrzycą” prawo do startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 11.01.2020 roku ukończą 16 lat. Niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowościowej. W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda dorosłego opiekuna.
2. Każdy uczestnik biorący udział w „6. Sosnowieckim Biegu Policz się z cukrzycą „musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji biegu oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Jedno ze wskazanych w zdaniu poprzedzającym zaświadczeń powinno zostać złożone przy potwierdzeniu udziału lub rejestracji do biegu.
Wzór oświadczenia o braku przeciwskazań do uczestnictwa w biegu jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.harpagansosnowiec.pl
W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim powinno być podpisane także przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika.
4. Wszyscy uczestnicy „6. Sosnowieckiego Biegu Policz się z cukrzycą” są zobowiązani dostosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do „6. Sosnowieckiego Biegu Policz się z cukrzycą” będą przyjmowane drogą elektroniczną pod adresem: wosp2020@harpagansosnowiec.pl
2. W zgłoszeniu należy podać Imię i Nazwisko oraz datę urodzenia Uczestnika zawodów.
3. Zgłoszenia elektroniczne będą przyjmowane do dnia 7 stycznia 2020 roku.
4. Za zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych czynności:
a) prawidłowe wypełnienie elektronicznego zgłoszenia,
b) dokonanie opłaty startowej w dniu biegu w wysokości min. 20 zł,
c) złożenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub analogicznego zaświadczenia lekarskiego w Biurze Zawodów,
d) złożenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w biegu,
e) opłata startowa za udział w „6. Sosnowieckim Biegu Policz się z cukrzycą” wynosi minimum 20 PLN i jest w całości przeznaczona na 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
f) opłata będzie przyjmowana do puszek WOŚP w Biurze Zawodów,
g) organizatorzy biegu nie wystawiają faktur VAT,
h) opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
5. W ramach opłaty startowej dla 300 zawodników, którzy pojawią się w dniu biegu w biurze zawodów jako pierwsi gwarantujemy:
a) numer startowy wraz z agrafkami
6. Dla pierwszych 300 zawodników, którzy ukończą bieg i posiadających numer startowy, gwarantujemy medal.

VI. BIURO ZAWODÓW – odbiór pakietów startowych

1. Biuro Zawodów będzie się znajdować na terenie Stawików obok bramy głównej Stadionu Ludowego, ul. Kresowa 1, 41-200 Sosnowiec.
2. Potwierdzenie rejestracji zawodników będzie miało miejsce 12 stycznia 2020 r. od godziny 9.00 do 10:30.
3. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.
4. Po zakończonym biegu, w okolicy mety, odbędzie się losowanie gadżetów.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
1. Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu Plac Kościuszki 5 (nr skrzynki 31), 41-200 Sosnowiec
Adres email do kontaktu w sprawach dot. przetwarzania danych osobowych:
rodo@harpagansosnowiec.pl

2. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) w celach, na które wyraził/a Pan/i zgodę na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

3. Czy istnieje obowiązek podania przez Pana/ią danych i jakie są konsekwencje niepodania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić rejestrację jako uczestnika biegu 6. Sosnowieckiego Biegu Policz się z cukrzycą.
4. Komu możemy przekazać Pani/a dane osobowe.
Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być:
a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b) dostawcy usług wykorzystywanych podczas organizacji biegu (np. firma hostingowa).

5. Jak długo przetwarzamy Pana/i dane osobowe.
Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny dla wykonania celu, dla którego zostały pozyskane, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6. Jak realizujemy Pana/i prawa, jako osoby, której dane dotyczą.
Przysługuje Panu/i prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/i do nas zwrócić z prośbą o udzielenie informacji dot. przetwarzania przez nas Pana/i danych osobowych.

7. Czy mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania Pana/Pani danych do momentu jej wycofania.
8. Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku, gdy uzna Pan/i że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników „6. Sosnowieckiego Biegu Policz się z cukrzycą” obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Źródło
Ty już wiesz o tym wydarzeniu
Udostępnij informcję innym
Zapisz się na regionalny newsletter!
Eventy i wydarzenia wprost na email!

Kategorie

Patronite NaZagłębiu

Najnowsze wydarzenia

Top miesiąca

Polityka Cookies

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Nasza polityka prywatności
Będzin Dąbrowa Górnicza Sosnowiec
Patronite